ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΟΡΑΜΑ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Αποστολή της εταιρείας είναι  να συμβάλει, με τη συνδρομή του προσωπικού της, στην καλύτερη και ασφαλέστερη κάλυψη των αναγκών στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρότητα και σεβασμό προς το ύψιστο αγαθό της υγείας.

 

ΟΡΑΜΑ:

Η σταθερή ανέλιξη της εταιρείας και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο αναφορικά με την ανάπτυξη και δημιουργία νέων υλικών και ιατρικών προϊόντων, μέσω της ενημέρωσης και συμμετοχής των συνεργατών μας σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις. Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλής ποιοτικής στάθμης καθώς και η ικανοποίηση των εργαζομένων μας αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:
Η εύρεση νέων πρωτοποριακών προϊόντων που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ιατρικής επιστήμης, δίνοντας έμφαση σε ποιοτικά ιατρικά είδη με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα του ασθενή. Η υψηλή ανταγωνιστικότητα και η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κόστους στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, απαιτούν εναλλακτικές, σύγχρονες, ανταγωνιστικές και αποδοτικές λύσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προιόντων.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 Η ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. δεσμεύεται:

 

 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις

προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενούς της.
 • Να μεριμνά για τη μείωση στην ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την διαχείρισή τους.
 • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της

ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.

 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να καταγράφει και αξιολογεί τις απειλές και ευκαιρίες της.
 • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία εντός της οποίας λειτουργεί.
 • Να μεριμνά για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εφαρμογή στην εταιρία.
 • Να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση του Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.

Η Διοίκησης του Οργανισμού πιστεύει  ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου, διαδικασίας, συστήματος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu